Wednesday, July 24, 2024
spot_img
spot_img

Công dân được tiếp cận thông tin các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

-

Công dân được tiếp cận thông tin các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch có liên quan đến sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước quyết định, phê duyệt.

Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 Chương, 260 điều, quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

cong-dan-duoc-tiep-can-cac-thong-tin-quy-hoach

Công dân được tiếp cận thông tin các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đáng chú ý, tại Luật đã quy định rõ về quyền tiếp cận thông tin đất đai. Cụ thể, công dân được tiếp cận các thông tin đất đai sau: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch có liên quan đến sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; kết quả thống kê, kiểm kê đất đai; giao đất, cho thuê đất; bảng giá đất đã được công bố;

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; thủ tục hành chính về đất đai; văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; các thông tin đất đai khác theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp cận thông tin đất đai thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về tiếp cận thông tin và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai năm 2024 cũng quy định quyền của công dân đối với đất đai. Đó là, tham gia xây dựng, góp ý, giám sát trong việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; tham gia quản lý nhà nước, góp ý, thảo luận và kiến nghị, phản ánh với cơ quan nhà nước về công tác quản lý, sử dụng đất đai; quyền về bình đẳng, bình đẳng giới trong quản lý, sử dụng đất đai.

Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật; đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất; mua, bán, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Ngoài ra, cũng nêu rõ nghĩa vụ của công dân đối với đất đai gồm: Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai; giữ gìn, bảo vệ và phát triển tài nguyên đất; tôn trọng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khác.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Điều 24 dự thảo Luật đã quy định về quyền của công dân trong việc tiếp cận thông tin đất đai và quyền này được cụ thể hóa tại nhiều điều, khoản khác của Luật như: Điều 70, Điều 75, Điều 85, Điều 111, Điều 166…

Đồng thời, việc quy định các hình thức thực hiện việc công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Luật là phù hợp với Điều 25 của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Điều 9, Điều 18, Điều 19 của Luật Tiếp cận thông tin.

Tổng hợp Internet

Tin mới

Danh mục thông tin