Wednesday, July 24, 2024
spot_img
spot_img

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

-

Các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng của các quy hoạch được phân công thực hiện, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

ĐÔN ĐỐC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ LẬP CÁC QUY HOẠCH THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

quy-hoach

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 199/NQ-CP ngày 27/9/2021.

Theo đó, về tiến độ, chất lượng lập các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ khẩn trương hoàn thành, ban hành văn bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn quốc gia, vùng, tỉnh các hoạt động của ngành thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật Quy hoạch và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 119/NQ-CP.

Các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp, trao đổi và chia sẻ thông tin trong quá trình triển khai lập đồng thời các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính kết nối, đồng bộ giữa các quy hoạch với nhau; tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị được phân công khẩn trương tăng cường chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

Các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng của các quy hoạch được phân công thực hiện, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động, tập trung, ưu tiên nguồn lực và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan liên quan để sớm hoàn thiện quy hoạch tỉnh, trình thẩm định và phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình theo văn bản số 511/VPCP-TH ngày 19/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc các đề án, địa phương đăng ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022.

Về cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu về hồ sơ quy hoạch vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu về hồ sơ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định thuộc phạm vi quản lý, gửi Kế hoạch và Đầu tư để đưa vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Về cập nhật thông tin và báo cáo về tiến độ lập quy hoạch, các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục, thường xuyên báo cáo trực tuyến về tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030 trên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hằng tháng. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Tổng hợp Internet

Tin mới

Danh mục thông tin